Aufbauseminar

1. Tag:
Endokrine Erkrankung beim Kleintier, Endokrinopathie
Pferd, Reisekrankheiten
2. Tag:
Viruserkrankungen, Hauterkrankungen, Endoparasiten,
Ektoparasiten
Dozentin: Tina Hawacker

Call Now Button